: 80% .-


80% ѡ .

.

.

85%.

.

.
: 16035 .


    ���� ������

ơ ɡ ɡ ѡ

    �� ����� ������

.

.

    ���� ���������

    ������� �����

    • ���������