.

.


  : .
  : .


  ( ) 2010.
  ( )2005.
  ( ) ٢٠٠٢.
  97.
  :
  :
  ( ) : .

  : .
  : .
  ( ) : .


  ( ).
  ( ɡ ) .
  : ѡ .


  - .
  .
  - .
  - .
  - .
  - .
  - .
  - .
  ( ).


   ���� ������

  ơ ɡ ɡ ѡ

   �� ����� ������

  .

  .

   ���� ���������

   ������� �����

  • ���������