.

.


  .  .
  .
  :
  .
  ..
  .
  .
  .
  .
  .

  :
  .
  .
  .
  .


  .
  .
  .
  .  ( ) .


  .
  .
  .

   ���� ������

  ơ ɡ ɡ ѡ

   �� ����� ������

  .

  .

   ���� ���������

   ������� �����

  • ���������